Museum de Kijkzolder.


OUDE BOEKEN AANBIEDING

Wij hebben nogal wat gebedenboeken, allerlei religieuze literatuur, oude missaals, heiligenboekjes e.d. overcompleet. Teveel om hier te beschrijven. Het zou kunnen zijn dat u op zoek bent naar een speciaal exemplaar. Mail ons die vraag en wij zullen kijken, of deze in onze collectie dubbel aanwezig is. U krijgt het dan toegestuurd tegen de onkosten.


(Een berichtje naar: info@museumdekijkzolder.nl)
Bijvoorbeeld deze boeken:


Waakt en bidt / Communie en Gebedenboek / C.Coopman SJ. / 1936


De weg ten Hemel / Oefeningen, Litanieën, Gebeden / P. de Wolf pr / 1949


H. Antonius van Padua / Gebedenb. voor Ant.vereerders / R.K. Priester / 1902


Het Gouden Boek / Handb. der volmaakte Godsvrucht../ PP.Montfortanen / 1931


Promptuarium Seraphicum / P. Isid. Trienekens OFM / 1926


In Gods koele voorhoven / dl. 3 Gesprekken met Christus / P.Hieronymus Rongen OCR


Psalmen en Gezangen / voor de eredienst der N.H. Kerk /  Algem. Synode N.H.Kerk / 1938


Zangbundel (2x) / 214.stemmige mannenkoren / Nederl. Zangersverbond / 1924


Handboekje der H. Familie JMJ / Officiële uitgave 25ste druk / Algm Secret. H.Familie / 1941


CATHOLICA deel 1 en 2 / Informatiebron vh. Katholieke Leven / Stichting Catholica Hilvsum / 1968


Sermon Seeds / by R.R.Monsignor Peter M.H. Wynhoven, Marrero  Louisiana 1942 / een Amerikaanse uitgave van een Mgr. Wynhoven, 1ste uitgave 1937, 2de 1942, met Nederlandse familie. Het is een uniek exemplaar met foto’s en handgeschreven.


Lichtbakens / H. de Greeve KRO


De laatste lijdensmeditaties / Borromeus de Greeve ofm.


Roomsch-katholiek Zondagmisboek / p. Flavius ofm.


De Volksmis / Liturgisch apostolaat


Novene t.e.v. O.L.V. van de wonderdadige medaille


Voor Gods Troon / F. Heines svd


Psalterke / 105 geestelijke liederen / A.P. Lamers pr.